P.P.H.U. NATHALIE-MEBLE.PL
NATALIA PIETRUS
ul. Polna 15b
56-500 Syców

 1. NATHALIE-MEBLE.PL  prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez sklep  internetowy.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem ul. Polna 15b, 56-500 Syców (POD TYM ADRESEM NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU OSOBISTEGO TOWARU)
 3. Klienci korzystając z naszego sklepu internetowego muszą dokonać rejestracji, tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań.
 4. Po uprzedniej rejestracji na stronie WWW, klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, w celu dokładnego sprecyzowania.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a firmą NATHALIE-MEBLE.PL. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania nie są realizowane, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany na podany adres e-mail, jeżeli jednak klient potwierdzi jednak zamówienie po 5 dniach, automatycznie czas jego realizacji wydłuża się , jest liczony od momentu złożenia potwierdzenia. 
 6. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest przez pracownika Sklepu telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym NATHALIE-MEBLE.PL musi zostać potwierdzone przez Kupującego.
 7. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie ceny podane na nathalie-meble.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dokument może być dostarczany drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres lub tradycyjnie przy dostawie.
 9. Ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszty dostawy przypisane są do danego mebla i wyświetlają się po dodaniu artykułu do koszyka. Sklep nie oferuje opcji wniesienia mebla.
 10. Koszty dostawy w całości pokrywa kupujący.
 11. Sprzedający zastrzega, że wymiary mebli wskazane na stronie sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją +/-5% z danego wymiaru.
 12. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są zazwyczaj dostarczane do klienta w ciągu 14-18 dni roboczych. Klient jest informowany przez pracownika firmy o planowanym dniu dostawy. W przypadku wyczerpania zapasów magazynowych okres oczekiwania na towar wydłuża się:
 • może on wynosić do 21 dni roboczych
 • w przypadku braku surowców, półproduktów (tj. tkaniny) może on wynosić około 6-9 tygodni
 1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów u Sprzedawcy jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.
 2. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:
 • pełna przedpłata na konto/ częściowa wpłata na konto
  nr konta: Santander Bank Polska 11 1090 1144 0000 0001 2094 7280
 • płatność za pobraniem- forma opcjonalna gdzie opłata uiszczana jest gotówką kurierowi przy odbiorze produktu
 • płatność online-forma domyślna poprzez serwis PayU

 

Płatności przelewem – przedpłaty lub płatność w momencie dostawy należy dokonywać na rachunek Sklepu (kontakt telefoniczny), a potwierdzenie przelewu należy przekazać kierowcy.

 

 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres natalia@nathalie-meble.pl lub w formie pisemnej na adres: PPHU NATHALIE-MEBLE.PL, ul. Polna 15b, 56-500 Syców
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. W przypadku ustosunkowania się do wykonania żądań Klienta wynikających z rękojmi, niezbędne będzie dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiadającym wymogom opakowania oryginalnego oraz oddania go w stanie nie gorszym niż przy dostawie.
 5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu NATHALIE-MEBLE.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Sprzedającego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 8. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .
 9. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sprzedawcy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 10. Klient  przy pierwszym logowaniu w nathalie-meble.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.
 11. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 12. Ceną ostateczną produktu jest cena widniejąca w koszyku. 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. NATHALIE-MEBLE.PL przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sprzedawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. NATHALIE-MEBLE.PL sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem NATHALIE-MEBLE.PL.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością NATHALIE-MEBLE.PL.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

6. Klienci mogą przeglądać sklep NATHALIE-MEBLE.PL oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sprzedawcę za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z NATHALIE-MEBLE.PL niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

12.Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu niż NATHALIE-MEBLE.PL administratorowi danych.

13. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. NATHALIE-MEBLE.PL zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub też gdy Sprzedawca  uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
P.P.H.U. NATHALIE-MEBLE.PL
Natalia Pietrus
ul. Polna 15b
56-500 Syców

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.P.H.U. NATHALIE-MEBLE.PL
Natalia Pietrus
ul. Polna 15b
56-500 Syców
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................